+9821 88864752

پروژه‌ها

فرصت های سرمایه‌گذاری در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

آخرین پروژه‌ها

در سامانه تامین مالی جمعی اینوستوران

  • 6,000,000,000

    مبلغ هدف

  • 4,601,011,000

    سرمایه گذاری

  • 3

    سرمایه گذاران

76.683516666667% Complete
%76

Sign In